در خانه بمانید؛ کلاس و کنفرانس برگزار کنید !

خرید بهترین سرویس جلسه آنلاین، آموزش مجازی و برگزاری وبینار

سرویس سطح یک جتسی

سرویس ماهیانه

 حداکثر تعداد افراد آنلاین در همه کلاس ها 10 نفر

 تعداد دفعات و زمان برگزاری کلاس بصورت نامحدود

 عدم برگزاری جلسه و کلاس همزمان

 نمایش همزمان تصویر ۲ وبکم به همه کلاس


سرویس سطح دو جیتسی

سرویس ماهیانه

 حداکثر تعداد افراد آنلاین در همه کلاس ها ۲۰ نفر

 تعداد دفعات و زمان برگزاری کلاس بصورت نامحدود

 عدم برگزاری جلسه و کلاس همزمان

 نمایش همزمان تصویر ۳ وبکم به همه کلاس


سرویس سطح سه جیتسی

سرویس ماهیانه

 حداکثر تعداد افراد آنلاین در همه کلاس ها ۳۰ نفر

 تعداد دفعات و زمان برگزاری کلاس بصورت نامحدود

 عدم برگزاری جلسه و کلاس همزمان

 نمایش همزمان تصویر ۴ وبکم به همه کلاس


سرویس سطح چهار جیتسی

سرویس ماهیانه

 حداکثر تعداد افراد آنلاین در همه کلاس ها ۴۰ نفر

 تعداد دفعات و زمان برگزاری کلاس بصورت نامحدود

  برگزاری ۲ جلسه و کلاس همزمان

 نمایش همزمان تصویر ۶ وبکم به همه کلاس


سرویس اختصاصی ماهانه

سرویس ماهیانه

 حداکثر تعداد افراد آنلاین در همه کلاس ها تا ۶۰ نفر

 تعداد دفعات و زمان برگزاری کلاس بصورت نامحدود و همزمان

 قابل ارتقا سخت افزاری و قدرت سرور و نام و لوگو شما

 نمایش همزمان تصویرتا ۲۰ وبکم به همه کلاس


سرویس اختصاصی ویژه

سرویس ماهیانه

 حداکثر تعداد افراد آنلاین در همه کلاس ها تا ۲۰۰ نفر

 تعداد دفعات و زمان برگزاری کلاس بصورت نامحدود

 قابل ارتقا سخت افزاری و قدرت سرور با دامنه اختصاصی

 نمایش همزمان تصویرتا ۱۰۰ وبکم به همه کلاس