در سرورهای پرقدرت اروپا و آمریکا و کنترل پنل دایرکت ادمین

امنیت و آپ‌تایم ۹۹ درصد | سی روز امکان برگشت هزینه!

میزبانی ۵۰۰ مگابایت وردپرس

0.5 گیگابایت فضا
0.5 گیگابایت پهنای باند
1 وب سایت
نامحدود پست الکترونیکی
نامحدود بانک اطلاعاتی
*بدون محدودیت منابع
بهینه شده برای وردپرس
انتخاب نسخه PHP
کنترل پنل Direct Admin

میزبانی ۱ گیگابایتی وردپرس

1 گیگابایت فضا
15 گیگابایت پهنای باند
1 وب سایت
نامحدود پست الکترونیکی
نامحدود بانک اطلاعاتی
*بدون محدودیت منابع
بهینه شده برای وردپرس
انتخاب نسخه PHP
کنترل پنل Direct Admin

میزبانی ۲ گیگابایتی وردپرس

2 گیگابایت فضا
20 گیگابایت پهنای باند
1 وب سایت
نامحدود پست الکترونیکی
نامحدود بانک اطلاعاتی
*بدون محدودیت منابع
بهینه شده برای وردپرس
انتخاب نسخه PHP
کنترل پنل Direct Admin

میزبانی 3 گیگابایتی وردپرس

3 گیگابایت فضا
30 گیگابایت پهنای باند
2 وب سایت
نامحدود پست الکترونیکی
نامحدود بانک اطلاعاتی
*بدون محدودیت منابع
بهینه شده برای وردپرس
انتخاب نسخه PHP
کنترل پنل Direct Admin

میزبانی 4 گیگابایتی وردپرس

4 گیگابایت فضا
۴۰ گیگابایت پهنای باند
2 وب سایت
نامحدود پست الکترونیکی
نامحدود بانک اطلاعاتی
*بدون محدودیت منابع
بهینه شده برای وردپرس
انتخاب نسخه PHP
کنترل پنل Direct Admin

میزبانی ۵ گیگابایتی وردپرس

۵ گیگابایت فضا
۸۰ گیگابایت پهنای باند
2 وب سایت
نامحدود پست الکترونیکی
نامحدود بانک اطلاعاتی
*بدون محدودیت منابع
بهینه شده برای وردپرس
انتخاب نسخه PHP
کنترل پنل Direct Admin

میزبانی 10 گیگابایتی وردپرس

۱۰ گیگابایت فضا
۱0 گیگابایت پهنای باند
4 وب سایت
نامحدود پست الکترونیکی
نامحدود بانک اطلاعاتی
*بدون محدودیت منابع
بهینه شده برای وردپرس
انتخاب نسخه PHP
کنترل پنل Direct Admin