پرواز بر فراز سرورهای ابری پارس

مجهز به CDN ابری

میزبانی ساده ابری

۵۰۰ مگابایت میزان فضا
۵۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
پردازشگر ۱ هسته ای
۵۱۲ مگابایت RAM
۵ بازدید در هر لحظه

میزبانی تجاری ابری

۱۰۰۰ مگابایت میزان فضا
۱۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
پردازشگر ۲ هسته ای
۱۰۲۴ مگابایت RAM
۱۰ بازدید در هر لحظه

میزبانی پرمصرف ابری

۵۰۰۰ مگابایت میزان فضا
۶۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
پردازشگر ۴ هسته ای
۴۰۰۰ مگابایت RAM
۲۰ بازدید در هر لحظه

میزبانی ابری فروشگاهی ایران I

۵ گیگابایت میزان فضا
۱۰۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
پردازشگر ۶ هسته ای
رم ۵۰۰۰ مگابایت
۲۰ بازدید در هر لحظه

میزبانی ابری فروشگاهی ایران II

۱۰ گیگابایت میزان فضا
۱۰۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
پردازشگر ۸ هسته ای
رم ۶۰۰۰ مگابایت
۲۵ بازدید در هر لحظه

میزبانی ابری فروشگاهی ایران III

2۰ گیگابایت میزان فضا
۲2۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
پردازشگر ۱۰ هسته ای
۸۰۰۰ مگابایت RAM
۳۰ بازدید در هر لحظه